Pravidla soutěže Telegraph Gallery
"Přiřaď názvy děl a získej jedno z nich"

Soutěžte s Telegraph Gallery o jedno z vystavených děl umělců Josefa Mladějovského a Petra Duba


Organizátor
Organizátorem soutěže je JUDr. Robert Runták , se sídlem Hrnčířská 1184/28, 779 00 Olomouc, IČ 01653814, (dále jen "organizátor" nebo "Telegraph Gallery").


Kdo se může zúčastnit soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s pobytem na území České republiky (dále jen účastník). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi.


Cena
Cenou pro výherce soutěže je jedno z organizátorem určených děl vystavených v galerii na výstavě Tabula Rasa Breach.


Průběh soutěže a výherci
Soutěž probíhá od 19.2.2020 a končí 12.4.2020. Účastníkem soutěže se stává ten, který řádně vyplní soutěžní lístek (jméno, emailová adresa, souhlas s užitím těchto osobních pro propagační účely Telegraph Gallery) a přiřadí v soutěžním lístku popisky umístěné na zdi galerie k dílům vyznačeným v soutěžním plánku.
Výhercem se stává účastník soutěže, který správně přiřadí nejvyšší počet popisek k jednotlivým dílům. V případě, že bude větší počet účastníků, kteří správně přiřadí nejvyšší počet popisek k jednotlivým dílům, rozhodne o vítězi dřívější datum odevzdání soutěžního lístku. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne dne 13.4.2020.

V případě, že si výherce bez závažného důvodu nepřevezme cenu nejpozději do 30.4.2020, cenu získá druhý účastník v pořadí.

Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné bez možnosti odvolání. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat ceny v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, a že nejsou oprávněni požadovat namísto vyhrané ceny peněžité plnění. Na ceny ze soutěže neexistuje právní nárok, vymáhání účasti v soutěži či ceny soudní cestou je vyloučeno.

Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.


Ostatní podmínky
Každý účastník v soutěži uděluje vyplněním soutěžního lístku ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), organizátorovi soutěže, jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail za účelem prověření jeho platné a řádné účasti v soutěži, dále za účelem předání či doručení výhry v soutěži a za účelem propagace soutěže a výhry v soutěži, a to na dobu maximálně 30 dní od ukončení soutěže. Každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně. Tento souhlas uděluje účastník soutěže dobrovolně. Účastníku soutěže byly poskytnuty informace dle článku 13 GDPR (tj. soutěžící má v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na: (i) odvolání souhlasu se zpracováním osobního údaje, pokud byl osobní údaj zpracováván na základě takového souhlasu, (ii) přístup k osobnímu údaji, opravu osobního údaje, výmaz osobního údaje, žádat omezení zpracování osobního údaje, (iii) přenositelnost osobního údaje, (iv) vznesení námitky proti zpracování osobního údaje, kterou je možné vznést u pořadatele soutěže, (v) podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů, (vi) a případně další práva založená právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů. Soutěžící bere na vědomí, že osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně, ale bez jejich poskytnutí není možná účast účastníka v soutěži. Výše uvedený souhlas se vztahuje na všechny osobní údaje, které účastník správci poskytne při vyplnění soutěžního lístku.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, příp. akci přerušit či odložit nebo zrušit. V takovém případě účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.